Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Közlemény

Közszolgálati hír

Előzetes vizsgálati eljárás

Ügyiratszám: VE/30/00160-26/2023.
Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály
Telefon: 88/550-899

Tárgy: Közlemény
Hiv. szám: -
Melléklet: -

K Ö Z L E M É N Y


A Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatalnál) Deak K&P Plastic Waste Management Kft. (székhely: 8191 Öskü, hrsz. 033/1.; KSH: 26703851-3832-113-19; KÜJ:103754916; a továbbiakban: Kft.) meghatalmazásából
Barna Sándor környezetvédelmi szakértő által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Előzetes vizsgálati dokumentáció” című dokumentáció alapján előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.


Az ügy tárgya: Előzetes vizsgálati eljárás
Ügyiratszám: VE/30/00160/2023
Az eljárás megindításának napja: 2023. január 8.
Az ügyintézési határidő: 45 nap.
Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be
a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Bódi-Fodor Andrea, 88/550-899
Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 8200 Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: 06-88-550-898,
telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: [email protected]

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200
Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2023. február 10.
Az ügy rövid ismertetése:
A Kft. az Öskü 033/1 helyrajzi számú ingatlanon nemveszélyes hulladék hasznosítását végzi. A Kft. a feldolgozási folyamat során keletkezett, anyagában tovább nem hasznosítható hulladékokból pirolízis eljárással történő hasznosítási tevékenységgel történő bővítéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljárás.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A közvetlen hatásterülettel érintett területet Öskü 033/1, 033/6, 033/7, 031/1, 031/6, 1683/15, 1685/25, 1683/26, 1683/27, 1683/28, 1683/29, 1683/30, 1683/33, 1683/34, 1683/35, 1683/36, 1683/37 hrsz.-ú ingatlanok.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció elérési helye:
A Dokumentáció elektronikus példánya előzetes egyeztetés alapján a tervezett tevékenységgel érintett település (Öskü Község Polgármesteri Hivatal) jegyzőjénél, valamint a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán tekinthető meg, a betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. Fentieken kívül a Kormányhivatal által elektronikus úton közhírré tett Dokumentáció elérési helye: http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek internetes oldal.
A Dokumentáció előzetes egyeztetés alapján a Kormányhivatalnál is megtekinthető. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál lehet részletes felvilágosítást kapni.


A Dokumentáció digitálisan az alábbi webcímen megtalálható meg:


https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-preview/8a4880ee84eb7b3101859b21029c54f6/136413/-7229883925775173636


Az észrevételek megtételére, kérdések felvetésére biztosított lehetőségek:
Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy az Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapján a létesítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Kormányhivatal közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatalnál észrevételt lehet tenni.

A Kormányhivatal által hozható döntések (a Rendelet 5. § (2) bekezdése szerint)

A Kormányhivatal a határozatában
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése, és a Kvt. 71. § (3) bekezdése az irányadó.
Ügyféli jogok gyakorlása:
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit az Ákr. 26. § (1) - (2) bekezdései szabályozzák.
Amennyiben jelen közleményben szereplő kérelemre indult eljárás természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti, úgy írásban, fenti elérhetőségeken kérelmezheti ügyféli jogállásának megállapítását.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet, vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében
– másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
Továbbá felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) nevesített ügyfél az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton történő ügyintézésre köteles. Az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése szerint hatálytalan. A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MVM utasítás alapján történt.


Veszprém, elektronikus bélyegző szerint


Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából


Kelényi Roland
osztályvez
ető

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!