Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Óvodai, bölcsődei beíratás

Értesítés

Kezdés: 2022. 04. 21.

HIRDETMÉNY

Óvodai, bölcsődei beíratás

Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők!

Öskü Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás és bölcsődés korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz. 2022. április 21. - csütörtök 8.00 órától - 18.00 óráig,

  2022. április 22 - péntek 8.00 órától - 16.00 óráig,

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda és Bölcsőde 8191 Öskü, Szabadság tér 2.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetó fel. A szüló gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A 2011. évi CXC tv. 8 (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdó napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülö - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyezó szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezetó vagy a védónó rendelhető ki, és a függö hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2a)— A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

(2b)— A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történó kitúzéséról, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.

(2c)— A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.

(2d)— A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történó érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

(2e)2 A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. Š-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyája
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-értelmében bölcsódei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és az óvodai jelentkezését a bölcsódeorvos nem javasolja, a bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 3 1-ig. Bölcsódei ellátásban a sajátos nevelési igényú gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

A Bölcsódei ellátásra irányuló kérelmet írásban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A bölcsődei ellátást különösen annak a gyermeknek kell biztosítani:

a., akiről szülei munkavégzésük vagy oktatási intézményben végzett tanulmányaik folytatása miatt nem tudnak gondoskodni,

b., akiről szülei betegségük miatt nem tudnak gondoskodni,

c., akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek ( kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül)

d., akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt ellátásáról nem tud gondoskodni, különösen akkor, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

e., A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával —a körzeti védónó,-a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,-a szociális illetve családgondozó,-a gyermekjóléti szolgálat,-a gyámhatóság- is kezdeményezheti.

A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha a jegyző a védelembe vétel ( Gyvt.68.š (2) a. pontja) során elrendeli.

Az óvodai és bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2022. május 2-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!