Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

VÁLTOZÁS! Óvodai, bölcsődei beíratás

Értesítés

Kezdés: 2020. 04. 01.

IDŐPONT ÉS ELJÁRÁSREND VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSOK ESETÉBEN
 

Tisztelt Szülők!

A fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai és bölcsődei beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott intézmény beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Amint azt előző közleményünkben jeleztük, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel elektronikus úton is történhet a gyermek jelentkeztetése. Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy a jelentkezési lap mellé elektronikusan csatolják be az alábbi iratokat.

A beiratkozáshoz szükséges:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- a gyermek TAJ kártyája

- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az elektronikus jelentkezéseket az intézmény 2020. 04.01-2020.04.08-ig fogadja.

[email protected] e-mail címre

Amennyiben ez nem megoldott és személyesen kívánnak megjelenni, kérem, hogy a 06/70/3353934-es telefonszámon kérjenek időpontot az óvodavezetőtől. Ebben az esetben az óvodavezető

2020. április 6-7-8-án reggel 8:00- 16:00-ig szervezi mega beiratkozást, a bölcsődei beiratkozással egyben.

A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig döntés születik, és erről az óvodavezető írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

 A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

A Bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet írásban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A bölcsődei ellátást különösen annak a gyermeknek kell biztosítani:

     a., akiről szülei munkavégzésük vagy oktatási intézményben végzett    tanulmányaik folytatása miatt nem tudnak gondoskodni,

     b., akiről szülei betegségük miatt nem tudnak gondoskodni,

     c., akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek ( kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül)

     d., akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt ellátásáról nem tud gondoskodni, különösen akkor, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

e., A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával –a körzeti védőnő,-a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,-a szociális illetve családgondozó,-a gyermekjóléti szolgálat,-a gyámhatóság- is kezdeményezheti.

A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha a jegyző a védelembe vétel ( Gyvt.68.§ (2) a. pontja) során elrendeli.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Borteleki Istvánné

Öskü Község Jegyzője

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!