Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Anyakönyvi ügyek

Általános tartalom

Tartalomjegyzék:

 1. Anyakönyvi  ügyintézés helye, elérhetőségek
 2. Általános előírások
  1. Születések bejelentése
  2. Halálesetek bejelentése
  3. Házasságkötés bejelentése
  4. Apai elismerő nyilatkozattétele
  5. Születési névváltozás kezdeményezése
  6. Házassági név módosítása
  7. Házassági név megváltoztatása
  8. Családi név korrekciója
  9. Állampolgársági ügyek
  10. Hazai anyakönyvezés

1.  Anyakönyvi  ügyintézés helye, elérhetőségek:

 • Öskü, Szabadság tér 1., telefonszám: 88/555-560 102. m., 
  e-mail: [email protected], [email protected] Fekete Krisztina anyakönyvvezető
 • Tés, Szabadság tér 1,. telefonszám: 88/589-431
  email: [email protected], Stankáné Karker Krisztina anyakönyvvezető
 • Jásd, Dózsa György u. 1. telefonszám: 88/587-820
  email: [email protected], Stankáné Karker Krisztina anyakönyvvezető

2. Általános előírások:

- A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.

- Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

- Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik. A kérelem személyesen vagy írásban terjeszthető elő, a következő adatok megadásával: a kért anyakönyvi kivonat típusa (születési, házassági, halotti kivonat; bejegyzett élettársi kapcsolat); az érintett polgár viselt és születési neve; érintett polgár anyja neve; a születés, házasságkötés, haláleset helye, időpontja; a kérelem kiállításának indoka. A kérelem az itt található adatlap kitöltésével is beadható.

- Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

2.1. Születések bejelentése:

A születést az anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A születés tényét a szülés-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítvány igazolja. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülést pedig az erre a feladatra jogszabályban kijelölt személy jelzi az illetékes anyakönyvvezetőnek.

A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Legfeljebb nyolc nap haladékot kapnak erre az érintettek, a nem tervezett, intézeten kívüli szülés esetén.

Az anyakönyvvezető a bejelentést követően azonnal köteles anyakönyvezni a születés

 2.2. Halálesetek bejelentése:

- Az intézetben történt halálesetet az intézet jelenti be.

- Amennyiben a haláleset intézeten kívül történt, a halálesetet a hozzátartozó jelenti be. A halálozás anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonat kiállítása a bejelentés megtételekor az anyakönyvvezetőnél megtörténik. A haláleset anyakönyvezése munkaidőben kezdeményezhető az anyakönyvvezetőnél.

- Az anyakönyvi kivonatok meghatalmazott útján történő átvétele esetén javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni: meghatalmazás (.doc)

 Az anyakönyvezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
 • elhunyt személy személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, kártya típusú vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya)
 • elhunyt személy születési anyakönyvi kivonata
 • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • elvált családi állapot esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói döntés a válásról
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • halálesetet bejelentő személyazonosító okmánya, lakcímkártyája

2.3. Házasságkötés bejelentése:

A házasulandók a házasságkötési szándékukat a házasságkötést megelőzően 1-12 hónappal jelenthetik be. A házasságkötést megelőző eljárás során a házasságkötési szándékot személyesen mindkét félnek együttesen kell bejelentenie a tervezett házasságkötés települési helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

A házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontra tűzhető ki. Ennél hamarabb csak a jegyző felmentése esetén lehet házasságot kötni

Amennyiben a házasságkötés helyszínéül a településen belüli, de a házasságkötő termen kívüli helyszínt választanak a felek, az erre vonatkozó kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

Ha valószínűsíthető, hogy a házasulók bármelyike előreláthatólag rövid időn belül meghal, a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasság a bejelentés után nyomban megköthető, tehát nincs 30 napos korlátozás.

A házasságkötés időpontja nem eshet január 1-jére, március 15-re, nagypéntekre, húsvét vasárnapra és hétfőre, május 1-jére, pünkösd vasárnapra és hétfőre, augusztus 20-ra, október 23-ra, november 1-jére, december 24-26-ra és a köztisztviselők napjára, amely július 1-jére esik.

Hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért  10.000,- Ft díjat kell fizetni.

Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért   20.000,- Ft díjat kell fizetni.

A házasságkötési szándék bejelentésénél az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosító igazolvány, vagy más személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasulandók családi állapota elvált, jogerős bírósági végzés,
 • amennyiben a házasulandók családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

2.4. Apai elismerő nyilatkozattétele:

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Az elismerés és a hozzájárulás tehető:

- az anyakönyvezetőnél,

- a bíróságnál,

- gyámhatóságnál,

- hivatásos konzuli tisztviselőnél, vagy

- közjegyzői okiratba lehet foglalni.

Az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

A magzat fogantatásának vélelmezett idejét és a születés várható időpontját orvos által igazolni kell.

A gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető, csak személyesen.

A teljes hatályhoz szükséges az anya, a gyermek törvényes képviselője és - ha az érintett gyermek a tizennegyedik életévét már betöltötte - a gyermek hozzájáruljon. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá csak a hozzájárulások megléte esetén válik. Ha az anya és a gyermek között nem áll fenn érdekellentét, az anya, mint a gyermek törvényes képviselője is megadhatja hozzájárulását. Érdekellentét esetén azonban a gyámhatóság a gyermek részére eseti gyámot rendel.

2.5. Születési névváltozás kezdeményezése:

A születési név megváltoztatása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Eljárás díja: első alkalommal 10.000,-Ft illetékbélyeg formájában

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési és családi nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének , bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, elérhetőségének címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
 2. amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
 3. a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát
 4. a kérelem indokolását;
 5. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e, továbbá arról, hogy a kérelmezett név nem sérti a Polgári Törvénykönyvben foglalt névhasználatra vonatkozó feltételeket;
 6. a születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki, és annak jogerőre emelkedését követőn gondoskodik a névváltoztatás anyakönyvi bejegyzéséről

2.6. Házassági név módosítása:

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.
Eljárás díja: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában (kérelem illetéke)

2.7. Házassági név megváltoztatása:

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.

2.8. Családi név korrekciója:

A családi név korrekciója iránti kérelmet bármely anyakönyvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

A korrekciós eljárás kizárólag a születési családi név anyakönyvi eljárásban történő módosítására vonatkozik, és a megkülönböztető betűjel és a kötőjel anyakönyvezésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába. A születési családi név egy- vagy kéttagú lehet. Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a születési családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek a két- vagy többtagú családi nevét kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a születési családi név tagjait összekötő kötőjel törlését.
Az eljárás illetékmentes.

2.9. Állampolgársági ügyek:

A magyar állampolgárság az érintett kérelmére honosítással, visszahonosítással, illetve a jogszabályban előírt esetekben a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal szerezhető meg.

A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt teszi le, egyszerűsített honosítási eljárás esetén országosan bármely polgármester előtt letehető. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

2.10. Hazai anyakönyvezés:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, halál, bejegyzett élettársi kapcsolat) anyakönyvezését országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni.

 

 

 

 

Bélyegkép: flags.hu

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!