Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Első lakáshoz jutók támogatásról

Közszolgálati hír

Öskü Község Önkormányzata képviselő-testületének rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatási formájáról.

Öskü Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az első lakáshoz jutók támogatási formájáról

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Öskü Község Önkormányzat közigazgatási területén első lakás építésére és vásárlására terjed ki.

II. Fejezet

3. Első lakáshoz jutok támogatása

3. § (1) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott igénylő első lakásának megvásárlásához vagy építéséhez vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra jogosultak az a személy (továbbiakban: igénylő):

a) Öskü közigazgatási területén lakáscélú ingatlant vásárol, vagy épít,

b) aki a kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévet nem töltötte be és támogatással érintett ingatlanban lakcímmel rendelkezik,

c) a támogatással érintett ingatlan felett 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az igénylő más tulajdoni hányaddal való rendelkezése esetén, akkor jogosult, ha a házastárs, élettárs rendelkezik tulajdon joggal az ingatlan felett és a tulajdoni hányaduk együttesen 1/1.

d) vállalja, hogy a támogatás megállapítását követő öt éven belül a támogatással érintett ingatlant nem idegenítik el,

e) A támogatással érintett lakóingatlanon kívül más lakóingatlan tulajdonjogával, nem rendelkezik a kérelem beadásakor és azt megelőzően sem rendelkezett.

(3) Támogatásban nem részesíthető az igénylő:

a) aki az Önkormányzattal szemben adótartozása vagy adónak nem minősülő egyéb lejárt tartozása van.

b) aki részére az Önkormányzat a 11/2012.(VII.06.) önkormányzati rendelet alapján letelepedési támogatást állapított meg.

 

(4) A támogatás egy ingatlan esetében csak egy tulajdonos részére állapítható meg.

(5) Az igénylő kizárólag egy ingatlan tekintetében, és egy alkalommal kaphat támogatást.

4. § (1) A 3. § -ban részletezett támogatást, lakáscélú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzésétől, építés esetén az építmény felépültét bizonyító okirat keltezésétől számított egy éven belül lehet igényelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon jog földhivatali általi bejegyzésének vagy építés esetén az építmény felépültét bizonyító okirat keltezésének a dátuma 2017. március 1 –nél későbbi dátummal kell rendelkeznie.

(3) Az 1. melléklet szerinti támogatási kérelmet a közös önkormányzati hivatalhoz történő benyújtást követően a Humán Feladatok Bizottsága bírálja el, a kérelem benyújtását követő ülésén.

5.§ A támogatás mértéke építeni vagy megvásárolni kívánt lakáscélú ingatlanonként 150.000- forint, amennyiben a kérelmező saját háztartásában gyermeket nevel a támogatás összege további 100.000,- forinttal nő.

6.§. Az első lakáshoz jutok támogatása vissza nem térítendő támogatás.

7.§. (1) A támogatás kiutalásának feltétele, hogy az  állandó lakóhely létesítési kötelezettség teljesüljön, az Önkormányzat és az igénylő támogatási szerződést kössön.

 A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

  1. a szerződést kötő felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait;

  2. a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését;

  3. a támogatással érintett ingatlan azonosító adatait;

  4. a támogatás összegét;

  5. arra való utalást, hogy a pénzbeli támogatás vissza nem térítendő;

  6. a támogatás átutalásának határidejét;

  7. a támogatással való elszámolás módját és az elszámolás határidejét.

(2) A támogatást a szerződés aláírását követő 8 napon belül az önkormányzat egy összegben utalja át a kérelmező által megadott bankszámlára.

8. § (1) A kifizetett támogatást vissza kell fizetni az Önkormányzat részére, amennyiben:

a) azt jogtalanul vették igénybe,

b) a 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt vállalást nem teljesítették.

(2) Indokolt esetben, különösen:

a) saját vagy közeli hozzátartozó súlyos betegsége,

b) haláleset,

c) elemi kár, vagy

d) munkaviszony megszűnése esetén a Humán Feladatok Bizottsága a támogatás visszafizetésének mértékét csökkentheti, részletfizetést engedélyezhet, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

 

(3) Az első lakáshoz jutók támogatását kérő személyekről a Közös Hivatalban nyilvántartást kell vezetni és a vállalt feltételek teljesítését ellenőrizni kell.

9. § A támogatások a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a mindenkori költségvetésben ezen célra elkülönített keretösszeg erejéig kerülnek kifizetésre.

V. Fejezet

6. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!